Obchodné podmienky

Platné pre všetky služby a produkty s nimi súvisiace.

Pozorne sa zoznámte so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú platné pre všetky služby a produkty, ktoré ponúkam na mojej webovej stránke lucygrossmann.com.

Odoslaním objednávky alebo záväznej prihlášky prostredníctvom webového formulára na stránkach lucygrossmann.com potvrdzujete, že Vám boli oznámené zákonom stanovené informácie, že ste sa oboznámili s obchodnými podmienkami, a že im plne rozumiete a súhlasíte s nimi.

Prosím, neodosielajte objednávkový alebo prihlasovací formulár, ak tomu tak nie je!  ツ

 

Než sa rozhodnete zakúpiť alebo objednať si Vami vybranú službu alebo produkt, je mojou zákonnou povinnosťou informovať Vás o mojej spoločnosti a o pravidlách obchodovania s Vami.

Základné údaje

Predávajúcim a prevádzkovateľom webových stránok je spoločnosť GLAF, s.r.o. so sídlom Zelenečská 61, 917 02 Trnava, IČO: 47 539 526, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 33376/T a prevádzkuje túto webovú stránku lucygrossmann.com.

Služby a produkty

Označenie služby alebo produktu a popis ich hlavných vlastností je vždy špecifikovaný na vybranej webovej stránke. Rada by som Vás upozornila, že všetky moje produkty (online vzdelávacie materiály, e‑booky, fotky, prípadne iné...) podliehajú ochrane podľa autorského zákona. Akékoľvek ich šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Ako kupujúci si objednávate moje služby alebo produkty cez objednávkový systém umiestnený na webových stránkach lucygrossmann.com, t.j. vyplnením tam umiestneného objednávkového alebo prihlasovacieho formulára.

Na vybraných webových stránkach nájdete podrobný popis ponúkaných služieb a produktov, informácie o tom, pre koho sú určené a aký prínos od nich môžete očakávať. Nájdete tam tiež referencie klientov, ktorí si službu alebo produkt objednali pred Vami.

Cena a platobné podmienky

Cena služby alebo tovaru je vždy stanovená na príslušnej webovej stránke, ktorá sa zobrazí kupujúcemu pred odoslaním objednávky alebo prihlasovacieho formulára. Uvedená cena je vrátane všetkých daní a poplatkov.

V prípade zobrazenia ceny bez DPH je následne uvedená i cena s príslušnou sadzbou DPH.

Dodacie podmienky

Dodacie lehoty sú pre ponúkané služby alebo produkty rôzne, a to v závislosti od náročnosti ich vyhotovenia alebo uskutočnenia. Záväzný termín dodania služby alebo produktu bude zákazníkovi alebo kupujúcemu oznamený po prijatí objednávky, najneskôr však do 5 pracovných dní, ak nie je uvedené inak.

U online služieb alebo produktov sa dodaním rozumie zaslanie prístupových údajov na e‑mailovú adresu zákazníka alebo kupujúceho, ktorú uviedol v objednávkovom formulári, prípadne zaslaním odkazu URL adresy.

Prístupové údaje poskytne predávajúci zákazníkovi alebo kupujúcemu až po uhradení celej kúpnej ceny, najneskôr však do 5 pracovných dní, ak nie je uvedené inak.

Odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka alebo kupujúceho je vylúčené vzhľadom na to, že ponúkané služby alebo produkty sú vyhotovené podľa požiadaviek zákazníka alebo kupujúceho a boli prispôsobené výlučne pre jeho osobnú potrebu.

Ak sa jedná o elektronický obsah, zákazník alebo kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (zákon č. 102/2014 Z.z. § 7 Ods. 6.).

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak predmet zmluvy nie je možné splniť, a to z dôvodu, že cena oznámená zakazníkovi alebo kupujúcemu bola preukázateľne nesprávna alebo zákazník či kupujúci neposkytuje potrebnú súčinnosť pri ďalšom plnení predmetu zmluvy.

Zodpovednosť za obsah

Webové stránky lucygrossmann.com môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby alebo produkty môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Na niektorých stránkach mám záujem poskytnúť Vám priestor pre kultivovanú, podnetnú a neagresívnu komunikáciu za účelom spoznávania sa a výmeny názorov.

Publikovaním príspevkov v diskusiách mi dávate svoj súhlas so zverejnením týchto príspevkov alebo ich častí na mojich stránkach a tiež súhlas s ich šírením prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (najmä prostredníctvom internetu).

Za zverejnené príspevky nenesiem žiadnu zodpovednosť a nemáte nárok na žiadnu autorskú ani licenčnú odmenu.

Ako prevádzkovateľ si vyhradzujem právo zasahovať do diskusií, prípade pristúpiť k zmazaniu príspevkov alebo zablokovaniu konta, ak ich pôsobenie je prekážkou slušnej a vecnej diskusie a obťažujú ostatných diskutujúcich.

Ak nesúhlasíte s uvedenými pravidlami, nie ste oprávnený využívať komunikačné služby, a to najmä prispievať do diskusií.

Garancia vrátenia peňazí

Pretože mi záleží na Vašej spokojnosti, poskytujem pri vybraných službách a produktoch možnosť odstúpiť od zmluvy s garanciou vrátenia peňazí v prípade, že nebudete spokojný alebo zistíte, že zakúpená (objednaná) služba či produkt neni pre Vás vhodná.

Či je garancia pri vybranej službe alebo produkte poskytovaná, ako aj všetky podrobnosti a podmienky tejto možnosti nájdete v popise ponúkanej služby či produktu.

Odstúpenie od zmluvy s garanciou vrátenia peňazí zašlite e‑mailom na adresu s prehlásením, že od zmluvy odstupujete a priložte kópiu faktúry (daňového dokladu) a dátumu objednávky.

Peniaze Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako som ich obdržala, a to do 30 dní od doručenia e‑mailu s odstúpením od zmluvy a zaslaného potvrdenia o prijatí opravného daňového dokladu.

 

Ďakujem za Váš čas, ktorý ste strávili čítaním obchodných podmienok, ktoré nadobúdajú platnosť 1. januára 2019 a vyhradzujem si právo na ich zmenu bez predchádzajúceho upozornenia.